انرژی های خورشیدی پیشگامان

طراحی، تامین و اجرای مزرعه خورشیدی

به منظور سرمایه گذاری در طرح های ۲۰ تا ۱۰۰ کیلووات امکان مشارکت تا چهل درصد وجود دارد. در صورت امکان سرمایه گذاری برای ظرفیت های بالای ۱۰۰ کیلووات، شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان توانایی طراحی، تامین و اجرای مزرعه خورشیدی را برای سرمایه گذار دارد. جهت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید فرم طراحی، تامین و اجرای مزرعه خورشیدی را تکمیل نمایید.

 

EPC