انرژی های خورشیدی پیشگامان

زیبایی شناسی در نصب پنل خورشیدی

انرژی خورشیدی در پاک باغستان – اما در حیاط پشتی

سال گذشته پارک باغستان نصب پنل های خورشیدی را در وجه جلویی خانه ممنوع کرد. تا این مفهوم که پنل خورشیدی طراحی ظاهری خانه را به هم بزندو عادی جلوه کند پاک شود. البته نکته قابل توجه زاویه بهینه تابش خورشید است، با توجه به اولویت منظره خانه، به ترتیب جهات جنوب، شرق و غرب برای قرار گرفتن پنل ها آزموده می شوند. در این قانون، حقوق همسایه در نظر گرفته شده است.