انرژی های خورشیدی پیشگامان

طرح بام به بام

هر مالک منزل مسکونی می تواند با رعایت زیرساخت های موردنیاز جهت احداث یک نیروگاه خورشیدی خانگی پنج کیلووات در طرح بام به بام پیشگامان ثبت نام نماید. پس از بررسی کارشناسی زیرساخت ها و تائید امکان نصب نیروگاه خورشیدی خانگی توسط کارشناسان فنی ، در صورت آمادگی مالک به منظور پرداخت وجه سرمایه گذاری، بازدید فنی و برداشت از محل انجام گردیده و نقشه‌های جانمایی احداث نیروگاه خورشیدی تهیه می‌گردد.
زیرساخت های عمومی جهت نصب نیروگاه خورشیدی خانگی پنج کیلووات به شرح ذیل می باشد:
– انشعاب برق ۲۵ آمپر بنام مالک منزل
– حدود ۵۰ مترمربع فضای مفید و بدون عوارض پشت بام (برحسب نظر کارشناس شرکت)
– سلامت و استحکام عمومی ساختمان و کابل کشی های مربوطه
– مالکیت منزل مسکونی و انشعاب برق آن
در ادامه، مالک مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای احداث نیروگاه سرمایه گذاری خواهد کرد. الباقی وجه مورد نیاز برای احداث نیروگاه توسط شرکت تامین می‌گردد. با احداث نیروگاه، برق تولیدی به صورت مستقیم بر طبق قرارداد خرید تضمینی با دوره بیست ساله به دولت فروخته خواهد شد و از محل منافع احداث نیروگاه، ماهانه مبلغ ۳.۲۵۰.۰۰۰ ریال به مالک پرداخت می‌گردد و همچنین مالک در شرکت انرژی‌های خورشیدی به مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهام دار خواهد شد.

کاتالوگ طرح بام به بام

گالری تصاویر :