انرژی های خورشیدی پیشگامان

مشاوره و ارزیابی فنی و اقتصادی

در صورت تمایل به سرمایه گذاری در بخش مزرعه ای (مگاوات) انرژی های خورشیدی تیم مشاوره شرکت امکان ارایه مشاوره های فنی – اقتصادی را برای شما فراهم میکند. جهت نیاز اطلاعات بیشتر می توانید فرم مشاوره و ارزیابی فنی و اقتصادی را تکمیل نمایید.