انرژی های خورشیدی پیشگامان

هزاران پنل خورشیدی در فرودگاه هاوایی

هزاران پنل خورشیدی در فرودگاه هنولولو-هاوایی

انرژی تولیدی پنل های خورشیدی جهت کاهش قبض برق (تا نصف) در خود فرودگاه استفاده می شود. هدف هاوایی تولید صد درصد انرژی خود از منابع پاک تا سال ۲۰۴۵ است. واحد حمل و نقل هاوایی، ۴۲۶۰ ماژول خورشیدی در فرودگان بین المللی دنیا نصب خواهد کرد. این پنل ها طبقه هفتم ترمینال یک، پارکینگ نصب خواهند شد. احداث این پروژه ۲۰ آگوست تا اواسط نوامبر به طول خواهد انجامید.