انرژی های خورشیدی پیشگامان

پنل های خورشیدی در روزهای ابری

راهکاری برای عملکرد پنل های خورشیدی در روزهای ابری

یک تیم کانادایی به دنبال روشی برای عملکرد مثبت پنل خورشیدی در روزهای ابری، از طبیعت باکتری استفاده کردند. توانایی باکتری در تبدیل نور خورشید به انرژی است. گروه دیگری از محققان با ایده مشابه سه دهه پیش در کالیفرنیا کار کردند. آنها از پیگمنت های گیاهان مانند برگ اسفناج سپس با ترکیب این رنگدانه با مواد رسانا برای تولید برق استفاده کردند. سال ها به دنبال روشی برای ارزان تر شدن سنتز بودند. مشکل این است که باکتری محدود است، بعد از تولید باکتری و پوشش با نانو ذرات فلزی، بر الکترود اعمال می شود. باتوجه به محدودیت باکتری و در نتیجه رنگدانه، روشی برای تولید پایدار در قدم بعدی بود. البته لازم به ذکر است، تماس با پنل خورشیدی و باکتری خطرناک نیست. در صورت موفقیت پروژه در مقیاس تجاری، در معادن که نور لازم و کافی وجود ندارد می توان برای روشنایی و برق موردنیاز وسایل زیر زمین استفاده نمود.